Om Däckservice

Om Klockarbäckens Däckservice

Klockarbäckens Däckservice startade 2010 som ett dotterbolag till Umeå Bromsservice i lokalen brevid. Som leverantör och samarbets partner sedan start har varit Euromaster som vi är ansluten till som ”partner”. Vi är certifierad Michelin återförsäljare sedan 2013 ”Quality dealer”

Klockarbäckens Däckservice har med åren växt så 2017 flyttade vi in i nya och större lokaler på Kummelvägen 2 som vi anpassat efter våran verksamhet.

Nutid:

Vi är idag 5st heltidsanställda som servar allt inom däck från skottkärrehjul till entreprenad hjul mm. Samt hjulinställning och lättare reparationer på personbil.

Vår miljöpolicy

Vår däckverkstad ska sträva efter att alltid söka lösningar för att minska miljöpåverkan. Vårt miljöledningssystem skall på ett systematiskt sätt ge oss kontroll över vår miljöpåverkan enligt följande:

  • Vi ska ständigt förbättras genom att uppnå uppställda miljömål.
  • Vi skall ha en tydlig ansvarsfördelning i vårt miljöarbete. Alla anställda ska få lämplig utbildning för att aktivt kunna medverka i vårt arbete för en bättre miljö.
  • Vår verksamhet skall präglas av hushållning med råvaror och energi, och vi skall främja användningen av återvinningsbara material i vår strävan mot slutna kretslopp
  • Vi skall, med marginal, klara kraven i gällande lagar och förordningar
  • Vi skall informera, påverka och ställa krav på våra affärspartners så att de på sikt tar samma miljöansvar som vi själva.

Lars Högbom

Ägare och VD för Klockarbäckens Däckservice & Umeå Bromsservice.

Mikael Edeblom

Ingela Högbom

Jens Högbom

Leif Lea

Jacob Johansson

PERSONUPPGIFTSPOLICY

 

1. Bakgrund och syfte

Umeå Däckservice, org. nr. 556792-3312 är en däckverkstad som erbjuder verkstadstjänster för last- och

personbilar, till både företag och privatpersoner.

Inom Umeå Däckservices verksamhet behandlas diverse personuppgifter och värnar om sina kunders,

partners och anställdas integritet och är alltid mån om att följa gällande dataskyddsregelverk. Det är av

största vikt att all sådan behandling utförs på ett korrekt sätt som inte riskerar att göra intrång i den

personliga integriteten hos den vars personuppgifter behandlas. Umeå Däckservice ska i alla lägen se till

att personuppgifter behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt, samt att samtliga som behandlar

personuppgifter för Umeå Däckservices räkning har de kvalifikationer och den kunskap som krävs för

behandling av sådana uppgifter.

Läs mer